วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร จัดโดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ชูงานท่องเที่ยววิถีเกษตรสนองนโยบายรัฐบาล เน้นพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีองค์ความรู้รอบด้าน ทั้งบริหารจัดการ การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร จัดโดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้เข้าสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 123 คน ซึ่งรับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งระดับจังหวัด เขต ศูนย์ปฏิบัติการ และศูนย์ขยายพันธุ์พืช เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยววิถีเกษตร ปี 2563 โดยมุ่งเน้นการสร้างจุดเด่น สัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละแห่ง การสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การใช้แอปพลิเคชัน หรือ Social media ช่วยในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตแต่ละแห่ง เป็นต้น

สำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว จัดอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูณาการ ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้มีองค์ความรู้รอบด้าน ทั้งด้านนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน ซึ่งจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน สามารถส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการสร้างงานสร้างรายได้ต่อไป

  • 76762650_823753444726518_3588346455984701440_o.jpg
  • 77015879_823754018059794_1532909497645793280_o.jpg
  • 77050592_823752491393280_7715729389429719040_o.jpg
  • 78172053_823752564726606_1111652082982584320_o.jpg
  • 78183578_823753418059854_630555276986023936_o.jpg
  • 78499343_823753901393139_9182097186391851008_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019