นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม Web Conference รับมอบนโยบายด้านการเกษตร โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งและมอบนโยบายด้านการเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร ขานรับนโยบาย กษ. แจง “เกษตรจังหวัด” ทั่วประเทศ เตรียมรับมือภัยแล้ง

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม Web Conference รับมอบนโยบายด้านการเกษตร โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งและมอบนโยบายด้านการเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยที่ประชุมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง แม้ว่ากรมชลประทานยืนยันว่าจะมีน้ำใช้จนถึงพฤษภาคมนี้ แต่มีการคาดการณ์ว่าหน้าแล้งนี้จะแล้งและร้อนยาวนานกว่าปกติ ซึ่งได้มอบนโยบายรับมือโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะ ชลประทานจังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด และต้องทำงานควบคู่กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบความเคลื่อนไหวอีกทางหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังสั่งการให้ใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้ชลประทานจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจปริมาณน้ำที่มีในพื้นที่ คือ น้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อใช้ในระบบอุตสาหกรรม และน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ ก่อนเป็นลำดับแรก ว่ามีปริมาณเพียงพอต่อประชาชนและเกษตรกรหรือไม่ จากนั้นจะประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อเตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งของแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์และดำเนินการต่อไป รวมทั้งให้เน้นการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

  • 52835977_1164127047098589_2984028283806416896_n.jpg
  • 53034407_1164126830431944_7155047208805466112_n.jpg
  • 53046701_1164127103765250_1435107861045706752_n.jpg
  • 53506333_1164126997098594_7548742370926264320_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2019