วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขยายพันธุ์พืชพร้อมเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกล่าวรายงาน พร้อมแนะนำบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของศูนย์ฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้พืชพันธ์ุดีเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้

เกษตรฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขยายพันธุ์พืชและเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี พร้อมส่งต่อพืชพันธุ์ดีแก่เกษตรกร

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขยายพันธุ์พืชพร้อมเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกล่าวรายงาน พร้อมแนะนำบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของศูนย์ฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้พืชพันธ์ุดีเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้

โดยทางศูนย์ฯมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกร ในด้านการส่งเสริมการใช้พันธุ์พืชในเชิงธุรกิจได้แก่ หน่อไม้ฝรั่งและกล้วย ในด้านการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ พริก มะเขือ และกล้วย ส่วนในด้านการสนับสนุนเกษตรกรที่ขาดแคลนหรือมีความต้องการได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพด ต้นพันธุ์อ้อย และต้นพันธุ์มันสำปะหลัง

พืชอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ ได้แก่ อ้อยคั้นน้ำสุพรรณ 50 หน่อไม้ฝรั่ง พริกหอมสุพรรณ และมะนาวแป้นพวง โดยเฉพาะต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้น จะให้ต้นที่มีความสม่ำเสมอ มีความต้านทานโรคและแมลง ปริมาณผลผลิตที่ได้จะได้หน่อที่ได้มาตรฐาน ผลผลิตร้อยละ 80 ได้คุณภาพเกรดสูง (A) และร้อยละ 20 ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ทำรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 200 ล้านบาท

  • 67764162_1272792289565397_6451152904223981568_n.jpg
  • 68247345_1272778166233476_4283444079133458432_n.jpg
  • 68605253_1272792526232040_6350513093105156096_n.jpg
  • 68690754_1272792322898727_4072779614051631104_n.jpg
  • 68975600_1272792232898736_6579531362192064512_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019