คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจาก Northern Territory ออสเตรเลียศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ไทย นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับ Ms. Ilona Catherine STOBUTZKI อัครทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร สถานเอกอัครทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจาก Northern Territory Farmer Association เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจาก Northern Territory ออสเตรเลียศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ไทย

นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับ Ms. Ilona Catherine STOBUTZKI อัครทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร สถานเอกอัครทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจาก Northern Territory Farmer Association เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร การผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก เยี่ยมชมโรงอบไอน้ำมะม่วงเพื่อการส่งออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งออกมะม่วงไปยังเครือรัฐออสเตรเลีย และการหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและ Northern Territory Farmer Association ในการจัดการฝึกอบรมในประเทศออสเตรเลียให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ของไทยในอนาคต

นายเศรษฐพงศ์ กล่าวว่า คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากเครือรัฐออสเตรเลียดังกล่าว เดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบกับเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 8 – 14 มีนาคม 2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ ราชบุรี นครปฐม สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร และการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต และการตลาดของสินค้าเกษตรเฉพาะด้านแบบครบวงจร รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลียด้วย

  • 53498382_1168214986689795_2019420054084386816_n.jpg
  • 53518778_1168215000023127_7894963769170722816_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2019