วันที่ 23 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมลงพื้นที่เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm) ต่อไปในอนาคต

กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมวางแผนการผลิตตามนโยบายวิสาหกิจแปลงใหญ่ (Mega farm) ช่วยยกระดับภาคเกษตรกรไทย

วันที่ 23 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมลงพื้นที่เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm) ต่อไปในอนาคต โดยได้เน้นให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เห็นว่าในเบื้องต้นควรมีการพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรเป็นอันดับแรก และเกษตรกรควรมีการจัดทำแผนชุมชน และแผนการผลิตรายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาต่อไป ในส่วนของภาคเอกชนโดยบริษัท CPF และสภาอุตสาหกรรม จะช่วยประสานงานด้านการตลาดกับผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงให้กับกลุ่มเกษตรกรในการวางแผนธุรกิจต่อไป

  • 57614916_1195760427268584_868204944279207936_n.jpg
  • 57619120_1195760453935248_5473861107795886080_n.jpg
  • 57882324_1195760530601907_8540335515096842240_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019