วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อธิบดีChallengeกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน และวิธีการปฏิบัติเพื่อความสำเร็จอย่างชัดเจน พร้อมถ่ายทอดฯสร้างความเข้าใจกับพื้นที่เป้าหมายอย่างเป็นระบบ

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐ และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมุ่งเน้นดำเนินการ ใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่
​1. ขยายผลโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสืบสาน
ศาสตร์พระราชา
​2. บริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักการตลาดนำการผลิตและ
สร้างรายได้แก่เกษตรกร
​3. พัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่
​4. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน
​5. ช่วยเหลือดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร
​6. พัฒนาองค์กร ระบบการทำงาน และบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร
ประเด็นสำคัญทั้ง 6 ข้อ มีพื้นที่ทำงานอยู่ในระดับอำเภอและตำบล ดังนั้นการสร้างรูปแบบหรือโมเดลการขับเคลื่อนงาน เพื่อวางระบบและกระบวนการทำงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสมกับพื้นที่ เพราะพื้นที่แต่ละจังหวัดมีบริบทที่แตกต่างกัน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจึงใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ในการ Challenge ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับเกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ต่างๆ ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จ.เชียงใหม่ เป็นเวทีระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันสร้างโมเดล การขับเคลื่อนงาน วางกรอบการทำงานภาพรวมของภาคเหนือ เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาฯ จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการจะได้นำโมเดลดังกล่าวไปวางระบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ รวมทั้งขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การส่งเสริมเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งๆขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน และขอให้จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ ได้ถ่ายทอดฯและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ให้มีความเข้าใจตรงกันสามารถปฏิบัติงานได้ทันที

  • 79096610_839248189843710_6701038405062492160_o.jpg
  • 79145351_839245879843941_8185535907521101824_o.jpg
  • 79145859_839248089843720_8278184163186573312_o.jpg
  • 79203736_839245919843937_5571941075456622592_o.jpg
  • 79498317_839245969843932_7410439647991431168_o.jpg
  • 79746880_839247793177083_5048359797292793856_o.jpg
  • 79956387_839247889843740_1431720334440005632_o.jpg
  • 80276216_839247743177088_2907687585172160512_o.jpg
  • 80549258_839246016510594_6775775556181950464_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 16/12/2019