นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 แนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หลังปีที่ 3

นัดหน่วยงานสังกัด กษ.หารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 แนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 ซึ่งมีแปลงที่ครบระยะเวลา 3 ปี ที่กระทรวงเกษตรฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณและได้ถ่ายโอนภารกิจให้เกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง โดยมีแนวทางพิจารณา 3 ประเด็น คือ 1. แปลงใหญ่บางแปลงยังต้องมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อเนื่อง จึงขอให้ภาครัฐเข้าไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป 2. การขอยกเลิกแปลงใหญ่บางแปลง และ 3. การแยกแปลงเพื่อขอรับการสนับสนุนใหม่ รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ระดับกระทรวง โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกรมส่งเสริมการเกษตรสรุปรายงานเสนอกระทรวงฯ เดือนละ 1 ครั้ง และการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่/ข้อสังเกตและแนวทางการพิจารณาแกัไข

สำหรับการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสินค้าเกษตรแปลงใหญ่กว่า 70 ชนิด มีจำนวนแปลงใหญ่ 5,521 แปลง พื้นที่รวม 5,581,317 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการฯ 337,570 ราย มีการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่แบ่งเป็นเกรด A B และ C และมีคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดให้มีการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างในการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ แบ่งเป็นแปลงใหญ่ดีเด่นอันดับ 1-3 และรางวัลชมเชย รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล การปรับปรุงระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลแปลงใหญ่และรายงานผลการดำเนินโครงการฯ การนำตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สินค้าแปลงใหญ่ และ ศพก. มาใช้ในการรับรองสินค้าที่ผลิตจากแปลงใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบ รวมทั้งโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาด และให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชน

โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย และ ธ.ก.ส.

  • 62110830_1225662090945084_5030574599713062912_n.jpg
  • 62198149_1225662177611742_7077908823075192832_n.jpg
  • 62228451_1225662110945082_5715007453993631744_n.jpg
  • 62229428_1225662157611744_7242355553106657280_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019