นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2561

วันนี้ (18 มกราคม 2561)  นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม ผู้แทนจากแต่ละสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1-9 เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางในการจัดทำแผนและระบบการประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทุกภูมิภาค และสอดรับกับแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • IMG_5332.JPG
 • IMG_5334.JPG
 • IMG_5340.JPG
 • IMG_5354.JPG
 • IMG_5366.JPG
 • IMG_5341.JPG
 • IMG_5345.JPG
 • IMG_5347.JPG
 • IMG_5348.JPG
 • IMG_5352.JPG
 • IMG_5361.JPG
 • IMG_5351.JPG
 • IMG_5353.JPG
 • IMG_5359.JPG
 • IMG_5360.JPG
 • IMG_5370.JPG
 • IMG_5373.JPG
 • IMG_5375.JPG
 • IMG_5350.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 19/01/2018