ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ ในการทำการเกษตร รวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต ซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในการพัฒนาการเกษตรที่ผมให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรมาโดยตลอด

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ ในการทำการเกษตร รวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต ซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในการพัฒนาการเกษตรที่ผมให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรมาโดยตลอด โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักสำคัญการทำงานนอกจากการส่งเสริมให้ความรู้ ส่งเสริมทุนในการประกอบอาชีพของ YSF แล้ว ยังต้องเชื่อมโยงเครือข่าย YSF ทั่วประเทศเข้าด้วยกันเพื่อขยายโอกาสการกระจายสินค้า การช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และเน้นย้ำการทำงานแบบครอบครัวเดียวกัน ที่เจ้าหน้าที่พร้อมเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษากับเกษตรกรในพื้นที่ สุดท้ายผมขอฝากความหวังไว้ที่ YSF ทุกคน ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไป

          ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงานภายใต้นโยบายพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ในพื้นที่ภาคตะวันตก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) โดยมุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใน 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 Getting Idea เพื่อปรับ Mind set ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในกระบวนการพัฒนาสู่การเป็น Young Smart Farmer

ขั้นที่ 2 Set up project เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ให้มีความรู้และทักษะในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการตลาดในรูปแบบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าสูงสุด พร้อมเชื่อมโยงกันทั้งด้านความรู้ การผลิต การตลาด จนไปถึงการทำมาตรฐานเพื่อการส่งออก

ขั้นที่ 3 Start up เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในระดับจังหวัดและเขต และมีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร

ขั้นที่ 4 Go to global เป็นขั้นตอนดำเนินการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้ Young Smart Farmer ที่มีความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ Young Smart Farmer และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer รวมทั้งสิ้น 100 คน

          อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากการอบรมให้เพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่แล้ว ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการการขับเคลื่อนผลงานและกิจกรรม Young Smart Farmer 8 จังหวัดภาคตะวันตก การนำเสนอ Business Model Project Idea ของ Young Smart Farmer, กิจกรรม Shopping idea ผลงานและแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย Young Smart Farmer เขต 2, การจัดแสดงนิทรรศการผลงานและแนวคิด “การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย Young Smart Farmer เขต 2 ภาคตะวันตก, การฝึกทักษะการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการขาย, การสร้าง Content เพื่อสร้างมูลค่าที่น่าสนใจสำหรับสินค้าเกษตร, การดำเนินการเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งในการต่อรอง และปริมาณตามความต้องการของตลาด, การฝึกการนำเสนอผลงาน เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย และแหล่งทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น ซึ่งท้ายสุดกรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังให้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิ เกิดเครือข่ายความร่วมมือ สร้างจุดขาย มีอำนาจต่อรองทางการตลาด ตลอดจนเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตรและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยต่อไป

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2022

 X