ว่าที่รต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน นาแปลงใหญ่ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

9.00 ว่าที่รต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ เรื่องการประกอบธุรกิจข้าว โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงสี การแปรรูปข้าวสาร และการตลาดข้าวสารส่งออก ตลอดจนการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงสีข้าวของวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3,4,7 และ 9 และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวม 70 คน

13.00ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน นาแปลงใหญ่ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงาน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน นาแปลงใหญ่ตำบลดู่ทุ่ง เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมให้สมาชิก จำนวน 240 ราย พื้นที่ 3,026 ไร่ ปลูกข้าวอินทรีย์ โดยรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์จากสมาชิกทั้งหมด ในราคาที่สูงกว่าลานรับซื้อทั่วไป  แล้วนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเป็นข้าวสารขาว ข้าวกล้อง น้ำข้าวกล้องงอก ส่งผลให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง มั่นคงยั่งยืน

  • IMG_7911.JPG
  • IMG_7957.JPG
  • IMG_7913.JPG
  • IMG_8041.JPG
  • IMG_7994.JPG
  • IMG_8019.JPG
  • IMG_8047.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/03/2018