สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้จัดทำโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 นำครอบครัวชาวนาตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 ครอบครัว เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล ในโอกาสนี้ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้จัดทำโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 นำครอบครัวชาวนาตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 ครอบครัว เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล ในโอกาสนี้ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการ “คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างที่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วอายุคน และเป็นครอบครัวที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน ทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ประจำปี 2561
• ภาคกลาง ได้แก่ นายพิชิต เกียรติสมพร จังหวัดสุพรรณบุรี
• ภาคเหนือ ได้แก่ นางองค์อร พิพัฒธาดา จังหวัดแพร่
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายอุ่น มิ่มกระโทก จังหวัดนครราชสีมา
• ภาคใต้ ได้แก่ นายอนันต์ เขียนวารี จังหวัดสงขลา

  • 71792577_1321095464735079_1762465642667048960_n.jpg
  • 72158518_1321095171401775_1960696645578391552_n.jpg
  • 72164485_1321095361401756_1753100243139821568_n.jpg
  • 72359553_1321095428068416_4063831943043612672_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019