นายประสงค์​ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดตามสรุปผลสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว(ภาพรวมในระดับจังหวัด)

 30 พฤษภาคม 2561 นายประสงค์​  ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ในภาพรวม ระดับจังหวัด (สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าวเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินโครงการฯ ปัญหา อุปสรรค)  และแนวทางบริหารจัดการศัตรูมะพร้าวหลังสิ้นสุดโครงการฯ พร้อมลงพื้นที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำจำนวนมาก ซึ่งล่าสุดสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำลดลงอย่างมาก เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเกิดความพอใจ ทั้งนี้ ยังคงเหลือมะพร้าวที่ยังไม่ได้ดำเนินการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำประมาณร้อยละ 0.3 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกำลังเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2561 โดยหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ กรมส่งเสริมวางแผนป้องกันศัตรูมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง 3 ประการ คือ 1.ส่งเสริมให้เกษตรกรป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน คือใช้สารเคมีกำจัดหนอนหัวดำที่ระบาดหนักแล้วใช้ศัตรูธรรมชาติอย่างแตนเบียนบราคอนควบคุมไม่ให้หนอนหัวดำกลับมาระบาดได้ในระยะยาว เกิดความยั่งยืนในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 2.เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปอบรมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องในเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ รวมถึงศัตรูมาพร้าวอื่น เช่น แมลงดำหนาม และด้วงแรด เป็นต้น 3.ฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 120 คน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้นำและเผยแพร่ความรู้สู่สมาชิกเกษตรกรรายอื่นให้มีศักยภาพ สามารถป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวได้ด้วยตนเองในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืน

  • DSC_1048.JPG
  • DSC_1051.JPG
  • DSC_1083.JPG
  • DSC_1083.JPG
  • DSC_1155.JPG
  • DSC_1174.JPG
  • DSC_1173.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/06/2018