วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานในฐานะประเทศไทยในงาน The International Horticultural Exhibition 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในงานประกอบด้วยนิทรรศการถาวร นิทรรศการด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรม สัปดาห์ประเทศไทย (Thailand week) และ รวมทั้งการเตรียมให้ข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ การดูแลรักษาสวนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ณ Thailand pavillion

ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล Thailand pavillion ในงาน Beijing EXPO 2019

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานในฐานะประเทศไทยในงาน The International Horticultural Exhibition 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในงานประกอบด้วยนิทรรศการถาวร นิทรรศการด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรม สัปดาห์ประเทศไทย (Thailand week) และ รวมทั้งการเตรียมให้ข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ การดูแลรักษาสวนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ณ Thailand pavillion

ซึ่งการจัดงาน ของประเทศไทย ในปีนี้ ใช้ theme "The Green Way of Life, the Thai Way of Sufficiency" เพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมไทย อย่างเป็นรูปธรรม เรียบง่าย และใช้ได้จริง ผ่านบ้านทรงไทยโบราณภาคกลางและสวนไทยด้วยแนวคิด "ซุปเปอร์มาร์เก็ตรอบบ้าน" มีการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ไม้ผล และสมุนไพรที่มีความหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีท่ามกลางสภาพแวดล้อม ที่อุดมสมบูรณ์ การบริโภคในครัวเรือน และการสร้างรายได้ ให้แก่ครัวเรือนจากการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด

  • 54518572_1173483039496323_1906858118126501888_n.jpg
  • 54523271_1173483532829607_3483273804824707072_n.jpg
  • 55547030_1173483612829599_4616031241135718400_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019