วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ หลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรดินปุ๋ยมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมมอบนโยบายแก่นักส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กทม.

กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
..............
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ หลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรดินปุ๋ยมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมมอบนโยบายแก่นักส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กทม.

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินปุ๋ยที่มีการพัฒนามากขึ้น การสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ หลักสูตร การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรดินปุ๋ยมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มเติมความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้แก่ส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบด้านดินปุ๋ย นำไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ และมีแปลงต้นแบบเกษตรแม่นยำในพื้นที่ ศดปช. ในข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ทุเรียน มังคุด ส้มโอ และปาล์มน้ำมัน

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศดปช.) เป็นศูนย์เครือข่ายเฉพาะด้านดินปุ๋ย ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มีจำนวน 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด ทำหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยในเบื้องต้นแก่เกษตรกรในชุมชน พร้อมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพโดยมีนักส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบด้านดินปุ๋ยคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับ ศดปช. ซึ่งปัจจุบัน มี ศดปช.ระดับ A+ และระดับ A รวม 582 ศูนย์ แล้ว

  • 70325373_825454474556415_5021996252942827520_o.jpg
  • 76992915_825454594556403_7402697600073203712_o.jpg
  • 77271882_825454914556371_365761515166367744_o.jpg
  • 78046190_825454387889757_2741970262080618496_o.jpg
  • 78330271_825454437889752_4426231963401060352_o.jpg
  • 78421206_825454691223060_3778757302702571520_o.jpg
  • 78507588_825454627889733_332853875176374272_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019