นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ประชุมคอนเฟอเร้นซ์ สั่งเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสให้เกษตรกร ขยายเวลารับสมัครการฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตร ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย จนถึง 6 ก.ค. 61 นี้

         กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมคอนเฟอเร้นซ์ สั่งเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสให้เกษตรกร ขยายเวลารับสมัครการฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตร ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย จนถึง 6 ก.ค. 61 นี้ พร้อมกำชับให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส และใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการโครงการฯ ตอบโจทย์การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณกว่า 5,200 ล้านบาท โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การฝึกอบรมเกษตรกร ใน 9101 ชุมชน ชุมชนละ 200 ราย รวม 1,820,200 ราย 2. การพัฒนากลุ่มเกษตรกร    ในชุมชน อาจจะมากกว่า 1 โครงการก็ได้ ที่มีความสนใจร่วมกัน รัฐฯ สนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาท ต่อ 1 กลุ่ม และเกษตรกรจะต้องผ่านการอบรม ซึ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย ให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้รัฐบาล   ให้สิทธิในชุมชนในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ โดยในช่วงแรกเป็นช่วงฝึกอบรมเกษตรกรและ   ปิดรับสมัครไปแล้วจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ปัจจุบัน (28 มิ.ย. 2561) มียอดในการรับสมัครเกษตรกร        จำนวน 1,551,043 ราย คิดเป็น 85% จากเป้าหมาย ซึ่งหลายพื้นที่เกษตรกรให้ความสนใจมาก มีเกษตรกรสมัครเกินเป้าหมาย ทำให้กรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณา เร่งด่วน ในการขยายโอกาสให้กับเกษตรกร ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้รับโอกาสเพิ่มมากขึ้น จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นี้ โดยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และ เกษตรกรจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมสมัครได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกชุมชน จำนวน 9101 ชุมชน เริ่มกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเกษตรกรแล้ว และระยะต่อไปจะเป็นการเสนอแผนชุมชน เพื่อที่ชุมชน จะสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ ชุมชนละ 300,000 บาท ซึ่งเงื่อนไขเกษตรกรจะต้องผ่านการฝึกอบรมอาชีพภายใต้โครงการฯ ก่อน นอกจากนี้ ยังกำชับให้ทุกพื้นที่ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส รอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า        ทุกโครงการฯ ที่ดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อนของกรมส่งเสริมการเกษตร สั่งจ่ายผ่านบัญชีของเกษตรกรเท่านั้น .-

  • DSC_1791.JPG
  • DSC_1807.JPG
  • DSC_1801.JPG
  • DSC_1805.JPG
  • DSC_1823.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/07/2018