วันที่ 16 กันยายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อน ภาครัฐเพื่อประชาชน

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อน ภาครัฐเพื่อประชาชน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของภาครัฐในด้านต่างๆ โดยในการสัมมนาครั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจากกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 1 , 2 และ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น 1 ในหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนในด้านของ กลไกการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการผลิตน้ำมัน B20 และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ 5 พืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย และมันสำปะหลัง เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเข้าสินค้าและการวางแผนการเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิด ซึ่งจะทำให้การปลูกพืชตรงกับความต้องการของตลาดช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง grand diamond ballroom อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

  • daras-16092019-01.jpg
  • daras-16092019-02.jpg
  • daras-16092019-03.jpg
  • daras-16092019-04.jpg
  • daras-16092019-05.jpg
  • daras-16092019-06.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/09/2019