นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมฐานกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ อาทิ การเลี้ยงผึ้งชันโรง การทำปุ๋ยมูลสัตว์ผสมเปลือกกาแฟ มูลไส้เดือนดิน ฯลฯ ร่วมกับผู้บริหาร สสก. 6 ผู้บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และคณะ

 

สำหรับศูนย์ฯ เกษตรที่สูง จังหวัดเชียงราย ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 4 ด้านคือ 

 

1. งานวิชาการด้านพืช/ สหวิชา เช่น แปลงเรียนรู้กาแฟอินทรีย์ ชาอัสสัมอินทรีย์ แปลงเรียนรู้พืชท้องถิ่น แปลงเรียนรู้ไม้ดอกเมืองหนาว รวมถึงการผลิตสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช การทำปุ๋ยหมัก และการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

 

2.โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชของไทยเอาไว้จำนวน 62 วงศ์ บนพื้นที่ 84 ไร่ แบ่งเป็น 7 โซนสำคัญ คือ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ป่าปก ไม้แปลกหายาก ไม้ดอกหอม พืชตระกูลเฟิร์น และพืชสมุนไพร โดยรองอธิบดีฯ แนะนำให้ดำเนินการโดยสร้างสตอรี่เชิงประวัติศาสตร์และประโยชน์ของพืชพันธุ์แต่ละชนิด เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสถานที่และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

 

3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ คือ สาขาดอยผาหม่น และสาขาดอยตุง ซึ่งจะมีแปลงดอกไม้เมืองหนาวให้ชม และ4. โครงการต่างๆ ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกับสำนักงานเกษตรจังหวัด 

 

ทั้งนี้นางดาเรศร์ได้ให้คำแนะนำกับศูนย์ว่า การทำกิจกรรมต่างๆ ขอให้ดึงจุดแข็ง จุดเด่นของศูนย์และศักยภาพของบุคลากรออกมานำเสนอ โดยเจ้าหน้าที่รุ่นพี่ถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง เจ้าหน้าที่รุ่นน้องต้องเรียนรู้และพัฒนางานให้สอดคล้องกับยุคเกษตร 4.0 รวมถึงปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยทำการตลาดสินค้าเกษตรแบบ e- market จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านประชาสัมพันธ์ข่าวนี้สู่เกษตรกรด้วย

 • 2FC91F7A-2B90-452F-8E8A-8E02DA6C6AC9.jpeg
 • D47BF0FF-9B9E-4224-ADCD-A4BE508CFF08.jpeg
 • B5EB56CD-5216-4161-98A1-A3308F8A12F6.jpeg
 • 05C66CB1-E785-4F7A-961F-B8BEC2E305CA.jpeg
 • D78238A1-0C2F-433F-AEEF-8E7E02C09131.jpeg
 • CCD5B877-0E75-4B79-951D-2D9D9D3070A8.jpeg
 • 2A59C75D-6D6F-430F-BED6-0E8875C39EF9.jpeg
 • 9F5178C5-2D37-40D1-9C3E-4A7E41ADCFBF.jpeg
 • CA30F5FF-C3EA-432E-90DC-B71E7C7373C1.jpeg
 • 2C46CE4C-90FE-42AD-A7FD-5515CFC333D2.jpeg
 • F726FE70-FFE8-40EF-B1CC-9C0AF56DE801.jpeg
 • 93DA1DB9-8007-4872-B9C6-FF59038FF72A.jpeg
 • 3CA21DEF-7D55-4537-A459-968AAF3FB750.jpeg
 • 1CBBF051-056B-4BA5-A976-5CA674B9C2A6.jpeg
 • F23EC6C1-AE71-4862-A19A-CF1029C2E3D7.jpeg
 • EC9DE0EA-0406-4A5A-A4D3-83FB5B98D9DE.jpeg
 • C14D50AC-FD68-41EC-945A-F23F66700D57.jpeg
 • 5AB37BDB-B44E-4345-9D60-1231EF8F750D.jpeg
 • C7939B7B-89D3-4E71-836F-314696A26C28.jpeg
 • 245377E9-E29E-4F44-8103-FDD36FAB6A00.jpeg
 • 1C9D3853-3EE4-4C9F-9331-B1B1D3E51F35.jpeg
 • 15C8A8C6-4663-491B-BFA4-8066F7F5E2A6.jpeg
 • 522023B2-B88C-4EA5-8039-ADD2BE314A24.jpeg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/05/2018