นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2561 และให้แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2561 และให้แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โดยตอกย้ำหลักแนวคิดในการทำงานตามนโยบายของกระทรวงฯ ว่า นอกจากการทำงานให้ครบถ้วนตามนโยบายแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอเลี้ยงชีพเป็นสำคัญ

 

ในการประชุมครั้งนี้มีการติดตามผลการดำเนินงานสำคัญหลายเรื่อง เช่น 1. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน Young Smart Farmer 4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 5. โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) 6.การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 7.การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและการวาดแปลง ซึ่งทุกเรื่องดำเนินการได้ค่อนข้างครบตามเป้าหมาย ได้เสนอแนะให้ดำเนินงานโดยเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่เกษตรกร เช่น เกษตรมีความรู้และรายได้เพิ่มขึ้น และการพัฒนาเกษตรจนเกิดเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

 

แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีบางโครงการที่ดำเนินงานได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 จึงได้มอบหมายให้จังหวัดและเขตร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

 

นอกจากนั้นยังให้แนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาที่ดินของกรมส่งเสริมการเกษตร

 • BA50C006-4B02-43E4-BB36-EB57B965D34C.jpeg
 • D2BC4520-FB96-45C4-9D2A-31EC210BAE06.jpeg
 • F8781C8E-B108-4069-B830-0FF5BBB36849.jpeg
 • 8780BAC1-352D-409E-ADA1-6C0EC44FCDC3.jpeg
 • 2678AF0F-BE1E-4700-B6CF-A78D39B6E0DF.jpeg
 • 8C00DDA4-4700-42A1-8EBD-263B429024CA.jpeg
 • 399B448A-40EF-42AA-BAA6-1B37CFB4F860.jpeg
 • 5C3FFDAC-BE44-44C7-B16F-647D8BDFB23A.jpeg
 • 937CC339-296E-4D6A-925F-6217B60A0E06.jpeg
 • 676273A4-3D22-4735-ABE4-47559F2E31D4.jpeg
 • FE192BB9-2570-431C-8EC7-04458996E23F.jpeg
 • 03D6A63B-8D64-4E63-8C10-E2426161449A.jpeg
 • 5F39E9FD-81E5-4B50-B1CE-FF136962F1BF.jpeg
 • 272F9BE0-1D51-45B3-862E-EDBC871089A9.jpeg
 • E1C59E2D-9AB2-48D7-B353-4D81B218C1E0.jpeg
 • 1FAC7A2A-681C-464E-AAE8-A82FFDBDCF8C.jpeg
 • 14DBA1C8-DDEC-4100-8C95-9704CA550687.jpeg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 21/04/2018