วันที่ 30 มกราคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 30 มกราคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้แนวคิดในการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ในการดำเนินงานในทุกโครงการโดยต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์หลักและตอบโจทย์ให้ได้ตามบทบาทภารกิจหรือหน้าที่ของตนเอง มีการเตรียมข้อมูลให้พร้อมในทุกโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินงานไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจน ในการทำงานร่วมกัน มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในแต่ละด้านร่วมกัน เพื่อเติมเต็มในจุดที่บางศูนย์ยังขาดอยู่ และสนับสนุนจุดเด่นที่มีอยู่ให้ดียิ่งๆขึ้นไป เป็นการช่วยกันพัฒนาและเสริมสร้างศูนย์ให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อม ทั้งเรื่องการผลิต แนวทางปฏิบัติกระบวนการขั้นตอน และการขายสินค้า มีการขยายผลต่อยอดโดยคำนึงถึงมิติใน 3 ด้าน คือ ด้านของคน ด้านพื้นที่ภูมิสังคม และด้านตัวสินค้า โดยให้ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จ (key success factors) และพิจารณาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จให้มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาโครงการประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ทุกศูนย์ต้องสร้างเกษตรกรต้นแบบ จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ประสบผลสำเร็จเพื่อเป็นจุดสาธิต เรียนรู้ รวมถึงเป็นการกระจายพืชพันธุ์ดีไปสู่ชุมชนหรือเกษตรกรผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเป็นการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรบนพื้นที่สูงให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่และเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเก็บฐานข้อมูลในทุกด้านเพื่อเป็นข้อมูลตัวเบิ่งชี้การทำงานในแต่ละขั้นตอนจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงนั้น มีวัตถุประสงค์หลัก คือการช่วยให้เกษตรกรชาวไทยภูเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงสามารถทำการเกษตรกรได้อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ กำจัดการปลูกฝิ่น และรักษาสภาพดิน ใช้พื้นที่ทำการเกษตรอย่างถูกต้อง และมีอาหารบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สามารถประกอบอาชีพเกษตรบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืนต่อไป
กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร (เกษตรที่สูง) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนในพื้นที่ จำนวน 6 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร(เกษตรที่สูง) จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา และจังหวัดตาก โดยดำเนินการในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชเมืองหนาวที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่เป็นหลัก สนับสนุนปัจจัยวัสดุการเกษตรที่จำเป็น ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 47 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 11 คน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) 8 ศูนย์ จำนวน 19 คน สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 12 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จำนวน 3 คน ผู้แทนจากโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำนวน 2 คน

  • 50945976_636492243452640_5350068532438630400_n.jpg
  • 51017143_636492890119242_2896205058825781248_n.jpg
  • 51047000_636492373452627_4049965241696518144_n.jpg
  • 51094056_636492220119309_5992590657758167040_n.jpg
  • 51176079_636492363452628_2751575466811850752_n.jpg
  • 51286863_636492693452595_4988028022318694400_n.jpg
  • 51328976_636492453452619_5122492582089195520_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/02/2019