รองนายกฉัตรชัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ดำเนินสะดวก

รองนายกฉัตรชัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ดำเนินสะดวก

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนากิจกรรม "วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน" อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกที่กำหนดให้เป็นจุดท่องเที่ยวดังกล่าวด้วย

ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกด้วยการยกระดับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชมและกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้องค์ความรู้ทางการเกษตรเข้าไปพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการสวนเกษตรให้มีผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี เช่น การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสวนเกษตรแม่ทองหยิบดำเนินสะดวก ซึ่งประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 26 ราย และกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม ตำบลศรีสุราษฏร์ พื้นที่รวม 355.5 ไร่ สมาชิก 34 ราย ให้สามารถผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่ผ่านการรับรอง GAP ทุกสวน และมีผลผลิตจำหน่ายตลอดปี ซึ่งหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการดินปุ๋ย เตือนการระบาดของแมลงศัตรูพืช และการตรวจวิเคราะห์ดิน พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายกับแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลท่านัด เน้นให้ความรู้ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต และการรวมกลุ่ม การเชื่อมโยงเครือข่ายกับแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลดำเนินสะดวก เน้นให้ความรู้ การเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสรมะพร้าว และการเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลประสาทสิทธิ์ เน้นให้ความรู้ เรื่องตัวห้ำตัวเบียน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสวนเกษตรแม่ทองหยิบดำเนินสะดวก ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ จุดที่กำหนดไว้ในเส้นทาง “ตามรอยเสด็จ” เป็นสวนเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อหลวง ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมสวน เก็บผลไม้ และชิมผลไม้สดจากสวน กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปสนับสนุนการพัฒนากลุ่มจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผลที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ กลายเป็นจุดเรียนรู้การปลูกไม้ผลแบบลดต้นทุนการผลิต เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ล่องเรือชมสวน ชิมผลไม้สดๆ จากต้น จับจ่ายซื้อสินค้าของวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใกล้เคียง และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่จุด Check-in เป็นต้น

  • 53010751_1164273357083958_1513760454676054016_n.jpg
  • 53060161_1164273293750631_4174526757933678592_n.jpg
  • 53414986_1164273170417310_4919568498478284800_n.jpg
  • 54279000_1164273443750616_7845897882392592384_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2019