วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ ในการประชุม เรื่อง เตรียมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานที่เน้นการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง และการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดให้ทุกตำบลมีการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ ในการประชุม เรื่อง เตรียมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานที่เน้นการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง และการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดให้ทุกตำบลมีการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 69455309_818811461887383_6198140233402286080_o.jpg
  • 74273904_818811365220726_5324649451397054464_o.jpg
  • 75550438_818811275220735_7008417742579564544_o.jpg
  • 75636013_818811235220739_360130417904320512_o.jpg
  • 75650515_818812031887326_1642101095457095680_o.jpg
  • 76747430_818811911887338_601256436021854208_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019