นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดงาน

วันที่ 1 กัยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดงาน "วันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพมันสัมปะหลังเพื่อการส่งออก" โดยมี นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิด นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

 • timeline_25600901_153518.jpg
 • timeline_25600901_153521.jpg
 • timeline_25600901_153524.jpg
 • timeline_25600901_153527.jpg
 • timeline_25600901_153530.jpg
 • timeline_25600901_153534.jpg
 • timeline_25600901_153538.jpg
 • timeline_25600901_153540.jpg
 • timeline_25600901_153543.jpg
 • timeline_25600901_153546.jpg
 • timeline_25600901_153553.jpg
 • timeline_25600901_153555.jpg
 • timeline_25600901_153558.jpg
 • timeline_25600901_153601.jpg
 • timeline_25600901_153603.jpg
 • timeline_25600901_153605.jpg
 • timeline_25600901_153609.jpg
 • timeline_25600901_153611.jpg
 • timeline_25600901_153613.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/09/2017