เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

15 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

*สรุปสาระการประชุม
1.) สืบเนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังภาคตะวันออก พบมีการระบาดในพื้นที่ จำนวน 5 จังหวัด จากพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 6 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง (ยกเว้นจันทบุรี) ซึ่งการดำเนินความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและในภาคตะวันออก เนื่องจากมีการใช้และการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ทั้งที่เป็นโรคและที่อมโรคมาปลูกและการกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบที่เป็นพาหะของโรคยังไม่ใด้ดำเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรม สำหรับภาคตะวันออกได้มีการตั้งคณะทำงานความร่วมมือป้องกันและกำจัดศัตรูพืชภาคตะวันออกขึ้น ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

2️.) สถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังในภาคตะวันออก (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 62)
-จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ปลูก 385,906 ไร่ พื้นที่ระบาด 42,034 ไร่ ทำลายแล้ว 1,900 ไร่
-จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ปลูก 113,986 ไร่ พื้นที่ระบาด 2,070.50 ไร่ ทำลายแล้ว 74 ไร่
-จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ปลูก 215,430 ไร่ พื้นที่ระบาด 817 ไร่ ทำลายแล้ว 556 ไร่
-จังหวัดระยอง พื้นที่ปลูก 31,328 ไร่ พื้นที่ระบาด 228 ไร่ ทำลายแล้ว 2 ไร่
-จังหวัดชลบุรี พื้นที่ปลูก 144,629 ไร่ พื้นที่ระบาด 144 ไร่ ทำลายแล้ว 23 ไร่
-จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ปลูก 19,275 ไร่ ยังไม่พบการระบาด

3️.) กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินและปุ๋ย ชี้แจงโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตามมติ ครม. ดังนี้
-โครงการฯ อนุมัติงบประมาณสำหรับพื้นที่ 50 จังหวัด (พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง 39 จังหวัด)
-แผนการดำเนินโครงการ
สำรวจ (ไม่เกิน 31 ต.ค. 62)
ตรวจโรค (ต.ค. 62 - มิ.ย. 63)
กำจัด (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)
ชดเชย (ม.ค. - ก.ย. 63)
-เกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย
1. เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย
2. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
3. ได้รับการยืนยันความเป็นโรคจากกรมวิชาการ
4. ยินยอมให้ทำลายตามวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
5. ปลูกในช่วง เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
6. แจ้งข้อมูลการพบโรค 1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63
7. พักแปลง (ไม่มีมันสำปะหลังในแปลง) ไม่น้อยกว่า 2 เดือน
8. ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงพาณิชย์
9. มีบัญชีกับ ธกส.
-วิธีทำลาย ตามวิธีการของกรมวิชาการเกษตร
1. ใส่ถุงตากแดด ปิดปากถุงให้มิดชิด
2. ขุดหลุมกลบ
3. บดสับด้วยเครื่องบดป่น และฉีดพ่นด้วยสารกำจัดวัชพืชที่กำหนด แล้วคลุมเศษมันสำปะหลังด้วยพลาสติกตากแดดให้แห้งตาย

  • 72294121_1326263867551572_179436788664762368_o.jpg
  • 72396283_1326264297551529_3491938244214390784_o.jpg
  • 72488706_1326263947551564_2740581089268465664_o.jpg
  • 72869580_1326263914218234_9166704234056384512_o.jpg
  • 72951339_1326263840884908_4238050393688375296_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019