เกษตรฯ เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมเร่งทบทวนกิจกรรมและจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อเดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด

            นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/ อำเภอ ลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 2,012 แปลง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตามข้อสั่งการของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

            สำหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และ ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,250 แปลง แบ่งเป็นแปลงใหญ่จากกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2,012 แปลง แปลงใหญ่จากกรมการข้าว จำนวน 2,638 แปลง แปลงใหญ่จากกรมปศุสัตว์ จำนวน 185 แปลง แปลงใหญ่จากการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 299 แปลง แปลงใหญ่จากกรมหม่อนไหม จำนวน 26 แปลง และแปลงใหญ่จากกรมประมง จำนวน 90 แปลง             

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมเร่งทบทวนกิจกรรมและจัดทำแผนการดำเนินงาน และเสนอขออนุมัติโครงการฯ ให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรแจ้งยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 1,150 แปลง จากทั้งหมด 5,250 แปลง

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/04/2021