อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียนติในงานการฝึกหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 50 ศูนย์ซึ่งรับผิดชอบงานวิจัยมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และวิธีวิจัยเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ร่วมถึงสร้างเครือข่ายนักวิจัยและตอบสนองต่อบทบาทภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (งาน กพร.)

  • 46505724_597004987401366_7436834627207036928_o.jpg
  • 46506054_597004774068054_4098506463859703808_o.jpg
  • 46695891_597005047401360_2086501937099833344_o.jpg
  • 46720521_597004844068047_7254583969243463680_o.jpg
  • 46772787_597004874068044_7170082953005891584_o.jpg
  • 46919150_597004620734736_3913169369382780928_o.jpg
  • 46960663_597004677401397_9215873479222493184_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018