วันที่ 4ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบพันธุ์พืชจำนวน 7,000 ชุด และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 250 ชุด ให้กับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย

วันที่ 4ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบพันธุ์พืชจำนวน 7,000 ชุด และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 250 ชุด ให้กับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเร่งลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเสียหายด้านพืชภายหลังน้ำลด เพื่อรวบรวมเสนอให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง และให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ได้จัดส่งเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปสนับสนุนจังหวัดที่ประสบภัย จำนวน 12 จังหวัด ภายใต้โครงการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร (พืชสวน) โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อให้ต้นพืชสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้เป็นปกติแล้ว จำนวน 5,656 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 40.91 ของเป้าหมาย ในขณะที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช (ศขพ.) ได้จัดส่งต้นพันธุ์พืชพันธุ์ดี 28 ชนิด ประกอบด้วย พืชผัก 10 ชนิด ไม้ผลไม้ยืนต้น 14 ชนิด สมุนไพร 3 ชนิด และอ้อยคั้นน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 85,360 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่เพื่อมอบให้กับเกษตรกรนำไปปลูกลดรายจ่ายและสร้างรายได้ต่อไป

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนบูรณาการ "จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟูครอบครัวเกษตรกร ดูแลช่วยเหลือหลังน้ำลด" ปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว จำนวน 2 ครั้ง เพื่อมอบปัจจัยการผลิตในพื้นที่หมู่ 6 บ้านปากกุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ เกษตรกรจำนวน 500 ราย และพื้นที่หมู่ 13 บ้านท่าสนามชัย ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี เกษตรกรจำนวน 300 ราย โดย‪ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562‬ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

  • 71322592_781641272271069_796072080939417600_o.jpg
  • 71328916_781641565604373_7251829507932291072_o.jpg
  • 71501657_781641515604378_5469911541769830400_o.jpg
  • 71811400_781641722271024_3993055103958384640_o.jpg
  • 72265594_781641258937737_7916029960987344896_o.jpg
  • 72374950_781641362271060_2873600890760069120_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/10/2019