ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไก ศดปช. 882 ศูนย์ ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านดินและปุ๋ยของชุมชน

เกษตรฯ เสริมพลังทีมถ่ายทอดความรู้ สร้างนักส่งเสริมดินปุ๋ยมืออาชีพ

ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไก ศดปช. 882 ศูนย์ ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านดินและปุ๋ยของชุมชน โดยแนะนำให้เกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามความต้องการของพืชและค่าวิเคราะห์ดินที่วิเคราะห์ได้ ซึ่งมีความแม่นยำเฉพาะพื้นที่มากขึ้น ผสมผสานกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ อันจะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้ ทั้งนี้ วางแนวทางพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยสร้างระบบถ่ายทอดความรู้ในลักษณะทีมตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด และอำเภอ เพื่อให้เกิดนักส่งเสริมดินปุ๋ยมืออาชีพระดับอำเภอด้านดินปุ๋ย 882 คน ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ สามารถบริหารจัดการให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเป็นกลไกในการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน ศพก. และระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ได้ต่อไป
ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศดปช.) ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย ภาคบรรยาย และ การแบ่งกลุ่มอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนผลลัพธ์ กระบวนการทำงาน ปัจจัยความสำเร็จ สรุปรูปแบบและเติมเต็มแนวทางการดำเนินการของทีมเรียนรู้ (TOT) ทั้งระดับเขต และจังหวัด รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ และเสริมทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการส่งเสริมขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้ประสบความสำเร็จ และวางแผนพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรดินปุ๋ยให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด 76 จังหวัด สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวม 110 คน ร่วมสัมมนา

  • 61943360_1225064091004884_1120882517457502208_n.jpg
  • 61978957_1225063951004898_7273950195824459776_n.jpg
  • 61990803_1225064227671537_5116541647202549760_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019