วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 และทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 และทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในส่วนของการกระจายพันธุ์ข้าว สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 43 จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 1,400 กิโลกรัม โดยในปี 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้ส่งมอบพันธุ์ข้าวดังกล่าวให้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 1,400 กิโลกรัม เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก จำนวน 9 ราย พื้นที่ปลูก 93 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการเพาะปลูกไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 คาดว่าจะได้ผลผลิตเฉลี่ย 450 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 41,850 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังได้วางแผนการดำเนินงานกระจายพันธุ์ข้าวต่อไปยังเกษตรกรในตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 20 ราย พื้นที่ดำเนินการ 200 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ 3,000 กิโลกรัม และจะนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการสีเป็นข้าวสารจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก

  • 67219036_1261362377375055_6192855890324881408_n.jpg
  • 67261875_1261362347375058_3724409572518002688_n.jpg
  • 67303689_1261362410708385_2321827125142749184_n.jpg
  • 67406693_1261362437375049_8086297733209522176_n.jpg
  • 67413928_1261362487375044_7907553435006795776_n.jpg
  • 67692281_1261362317375061_5053546825001205760_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 25/07/2019