เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย

เกษตรฯ เผยภาพรวมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ไร่ละ 2,000 บาท ชี้ให้การช่วยเหลือดูแลเกษตรกรอย่างทั่วถึง ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินกว่า 2,700 ล้านบาท พบข้อมูลเกษตรกรถูกต้องและผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ 202,013 ครัวเรือน เกินเป้า 2,013 ครัวเรือน เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบเพิ่มเติม

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 1/2564 ว่า ตามที่ ครม.อนุมัติการช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์โครงการฯ และแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่ 1,429,013.09 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563) เกินเป้าหมายไป 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ คิดเป็นเงินจำนวน 23,484,435 บาท จากมติ ครม.ที่เห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 ครัวเรือน จึงเตรียมเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริหารจัดการโครงการสำหรับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 7 บาท กรณีที่มีครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินที่เสนอไว้จำนวน 3,440,049,735 บาท โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไป Kick Off ร่วมมอบเงินเยียวยาชาวสวนลำไยในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดจันทบุรี

                ด้านนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 จำนวน 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1,417,270.87 ไร่ และรอบที่ 2 จำนวน 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ ซึ่งผลการจ่ายเงินให้เกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ในรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 พบว่า มีบัญชีเกษตรกรที่โอนเงินสำเร็จ จำนวน 194,706 ครัวเรือน พื้นที่ 1,386,668.17 ไร่ จำนวนเงิน 2,773,336,345 บาท โอนเงินไม่สำเร็จ จำนวน 29 ครัวเรือน พื้นที่ 232.08 ไร่ จำนวนเงิน 464,155 บาท โดยขอให้เกษตรกรนำบัญชีไปตรวจสอบที่ ธ.ก.ส. ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือประสานงานไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแจ้งเกษตรกรทราบแล้ว และมีเกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้ จำนวน 5,265 ครัวเรือน พื้นที่ 30,370.62 ไร่ จำนวนเงิน 60,741,240 บาท เนื่องจากไม่พบบัญชี หรือพบบัญชีแต่บัญชีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถโอนเงินได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องดำเนินการเปิดบัญชีที่ ธ.ก.ส.สาขา ในชื่อของตนเอง 

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/04/2021