นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าพบหารือกับ ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเตรียมการและกำหนดประเด็นการร่วมกันพัฒนาโมเดลพยากรณ์สภาพภูมิอากาศเพื่อแจ้งเตือนภาวะเสี่ยง และแนะนำภาวะเหมาะสมสำหรับกิจกรรมการเกษตรแก่เกษตรกร

เกษตรจับมืออุตุร่วมพยากรณ์ภูมิอากาศเพื่อการเกษตร

ยึดหลักบูรณาการระหว่างหน่วยงานและใช้ทรัพยากรภาครัฐร่วมกัน โดยการใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศเร่งพัฒนาภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยได้ข้อตกลงในการพัฒนาการพยากรณ์ จำนวน 3 โมเดล คือ
1. การพยากรสภาพอากาศปิด ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อแจ้งเตือนการหยุดเผาในไร่นาของพื้นที่เสี่ยงต่อการสะสมฝุ่นละออง ป้องกันไม่ให้กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
2. การพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคแมลงชนิดต่างๆ จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย เพื่อการแจ้งเตือนเกษตรกรให้เตรียมการป้องกันและวางแผนควบคุมล่วงหน้า
3. การพยากรณ์สภาพอากาศรองรับระบบเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) ล่วงหน้าถึง 120 วัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตในแต่ละพื้นที่ล่วงหน้าได้ตลอดฤดูเพาะปลูก สามารถกำหนดวันปลูก ใส่ปุ๋ย ผสมเกสร เก็บเกี่ยว ตาก ฯลฯ และเตรียมพร้อมปัจจัยการผลิต ทำให้ลดความเสียหายของการผลิต เช่น การพยากรณ์วันฝนตก วันปลอดฝน ช่วงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงสูง เป็นต้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) สำหรับการเกษตรในพื้นที่เปิด

ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมที่จะดำเนินการพยากรณ์สภาพอากาศปิดเพื่อสนับสนุนให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำไปใช้ในการแนะนำแก่เกษตรกรได้ภายใน 2 สัปดาห์ ส่วนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็พร้อมที่จะส่งพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา เงื่อนไขของสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค แมลงชนิดต่างๆ และสภาพที่เหมาะสมต่อการทำกิจกรรมเกษตรขั้นตอนต่างๆให้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ทันทีและต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาโมเดลการพยากรณ์ร่วมกัน

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมอุตุนิยมวิทยายังได้มีแผนการจัดทำพื้นที่นำร่องสังเกตการณ์ผลการพยากรณ์เพื่อการปรับโมเดลพยากรณ์ภูมิอากาศเพื่อการเกษตรดังกล่าวให้มีความแม่นยำขึ้นเป็นลำดับต่อไป โดยหวังว่าความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานจะเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรไทยได้พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดบนฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

 • 51991479_646376975797500_8107382638198652928_o.jpg
 • 52008480_646376995797498_1672755264891125760_o.jpg
 • 52269899_646376915797506_3498099911671414784_o.jpg
 • 52422279_646376972464167_7369095597015433216_o (1).jpg
 • 52480948_646377025797495_8349775521344651264_o.jpg
 • 52562670_646376989130832_3111071440737140736_o.jpg
 • 52602389_646377055797492_3619631611949088768_o.jpg
 • 51991479_646376975797500_8107382638198652928_o.jpg
 • 52008480_646376995797498_1672755264891125760_o.jpg
 • 52269899_646376915797506_3498099911671414784_o.jpg
 • 52422279_646376972464167_7369095597015433216_o (1).jpg
 • 52422279_646376972464167_7369095597015433216_o.jpg
 • 52480948_646377025797495_8349775521344651264_o.jpg
 • 52562670_646376989130832_3111071440737140736_o.jpg
 • 52602389_646377055797492_3619631611949088768_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/02/2019