นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร

วันนี้ (5 มีนาคม 2561) นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร สำหรับประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง ของกสก. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมให้สามารถผลิตและประชาสัมพันธ์งาน กสก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยหวังว่าความรู้จากการอบรมนี้ผู้อบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์งาน กสก. ได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้ชี้แนะแนวทางการเลือกสรรประเด็นข่าว และวิธีการ/รูปแบบการนำเสนอข่าว กสก. แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรด้วย

การอบรมฯ นี้จัดโดยสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

 • 20180305_180305_0002.jpg
 • 20180305_180305_0010.jpg
 • 20180305_180305_0014.jpg
 • 20180305_180305_0003.jpg
 • 20180305_180305_0009.jpg
 • 20180305_180305_0010.jpg
 • 20180305_180305_0004.jpg
 • 20180305_180305_0006.jpg
 • 20180305_180305_0007.jpg
 • 20180305_180305_0012.jpg
 • 20180305_180305_0013.jpg
 • 20180305_180305_0015.jpg
 • 20180305_180305_0016.jpg
 • 20180305_180305_0017.jpg
 • 20180305_180305_0015.jpg
 • 20180305_180305_0016.jpg
 • 20180305_180305_0017.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/03/2018