เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน \"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง\"

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร (ปฏิบัติหน้าที่) และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมในพิธีดังกล่าว
สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นนิทรรศการจำลองการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหาร
ที่มีคุณภาพและพอเพียงต่อความต้องการในครอบครัว โดยนำนวัตกรรมการเกษตรมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สะดวก
ในการดูแลรักษา ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ ได้แก่ การปลูกผักเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน (Aquaponics) ปลูกผักยกแคร่ และการใช้ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ ให้ประชาชนที่สนใจนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดี

  • 74272369_813765095725353_3063512911386247168_o.jpg
  • 75569711_813763785725484_2206724441151373312_o.jpg
  • 75362220_813764419058754_8208276814460616704_o.jpg
  • 75627286_813764969058699_4376050385853349888_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/11/2019