นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาประเด็นเนื้อหาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 และแผนประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562) รวมทั้งแจ้งเตือนการรายงานผลตามตัวชี้วัดของกรมฯ โดยมีคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เลขานุการกรม ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 - 6 ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกองต่าง ๆ และกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมด้วย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหารือร่วมกับคณะทำงาน PR วางแผนกำหนดประเด็นและแผนประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ไตรมาส 4

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาประเด็นเนื้อหาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 และแผนประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562) รวมทั้งแจ้งเตือนการรายงานผลตามตัวชี้วัดของกรมฯ โดยมีคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เลขานุการกรม ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 - 6 ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกองต่าง ๆ และกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ สำนักงานเลขานุการกรม โดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้นำเสนอโครงการสื่อสารภายในองค์กร Smart & Strong Together โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ต่อนโยบายและภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในภาพรวม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวภารกิจสำคัญตามวาระที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์/อัตลักษณ์ให้องค์กร ผ่านสื่อ/กิจกรรม และช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การกำหนดรหัสสีประจำกรม 2.การจัดทำป้ายชื่อและสายคล้องคอ 3.การใช้ตราสัญลักษณ์ DOAE ประยุกต์ 4.การจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์และอาคารสำนักงาน และ 5.แอปพลิเคชัน DOAE Smart Connect เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ

  • 65479635_1245846688926624_6680220290556887040_n.jpg
  • 65607376_1245847168926576_3484631297958084608_n.jpg
  • 66061901_1245846755593284_8921371106493857792_n.jpg
  • 66089289_1245846718926621_7761596818357485568_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/07/2019