นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไมัภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคอื่น ๆ ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้แทนคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม เมื่อวันทึ่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรฯ เผยแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก และภาคใต้ ปี 2562

นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไมัภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคอื่น ๆ ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้แทนคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม เมื่อวันทึ่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

โดยฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ รายงานภาพรวมสถานการณ์การผลิตและคาดการณ์ปริมาณผลผลิตผลไม้ภาคใต้ ปี 2562 (ทุเรียน มังคุด เงาะ) แผนบริหารจัดการผลไม้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใช้กลไก คพจ. การปรับสมดุล Demand และ Supply พร้อมแนวทางการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังช่วงผลผลิตออกปริมาณมาก (peak) ในเดือนสิงหาคม ซึ่งในปี 2562 คาดว่าจะมีผลผลิตผลไม้ภาคใต้ออกมารวม 670,709 ตัน แบ่งเป็น ทุเรียน 445,220 ตัน มังคุด 156,118 ตัน และเงาะ 69,371 ตัน พร้อมสรุปรายงานสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออก ปีการผลิต 2562

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ และแนวทางต่าง ๆ ในปี 2562 ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ต่อไป

  • 62216563_1230050183839608_3535628021643870208_n.jpg
  • 62259721_1230050327172927_1392853431621779456_n.jpg
  • 62310603_1230050260506267_3669982016071270400_n.jpg
  • 62394389_1230050597172900_3948050830313127936_n.jpg
  • 64425893_1230050400506253_4063764786934972416_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019