วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ของเกษตรกรต้นแบบ นายเนตร ใจเที่ยง

 กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตข้าว เป็นศูนย์ต้นแบบของการลดต้นทุนข้าว มีฐานต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือนดิน นอกจากนี้ ยังมีการปรับภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกทางหนึ่ง 
ภายใน ศพก แห่งนี้ยังเป็น ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ของ จ.ลำปาง เป็นศูนย์สำหรับ อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายอีกทางหนึ่งด้วย

  • 49848596_1132759650235329_4692066254062616576_n.jpg
  • 49897005_1132759606902000_7346432270070185984_n.jpg
  • 50201693_1132759466902014_3048412695431741440_n.jpg
  • 50308245_1132759676901993_1268088943820144640_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 16/01/2019