นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) ฯ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธาน

28 ธันวาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) ฯ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผลการดำเนินงานของจังหวัดแล้วเสร็จร้อยละ 97.38 (เป้าหมาย 73,558 ต้น แล้วเสร็จ 71,629 ต้น) ส่วนผลการดำเนินงานภาพรวมทั้งประเทศแล้วเสร็จร้อยละ 99.12 (เป้าหมาย 2,608,034 ต้น แล้วเสร็จ 2,585,081 ต้น

จากนั้นมอบแนวทางการดำเนินงานและมอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืช ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หมอพืชอัจฉริยะ ณ โรงแรมบรรจงบุรี โดยเน้นย้ำถึงการทำงานเชิงรุก การรายงานและแจ้งเตือนปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ทราบโดยเร็ว เร่งเข้าไปให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยด่วน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่สำคัญต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืชที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 • หนอนหัวดำ สฎ_๑๗๑๒๒๘_0002.jpg
 • หนอนหัวดำ สฎ_๑๗๑๒๒๘_0004.jpg
 • ติดตามหมอพืช สฎ_๑๗๑๒๒๘_0001.jpg
 • ติดตามหมอพืช สฎ_๑๗๑๒๒๘_0004.jpg
 • ติดตามหมอพืช สฎ_๑๗๑๒๒๘_0007.jpg
 • ติดตามหมอพืช สฎ_๑๗๑๒๒๘_0003.jpg
 • ติดตามหมอพืช สฎ_๑๗๑๒๒๘_0004.jpg
 • ติดตามหมอพืช สฎ_๑๗๑๒๒๘_0007.jpg
 • ติดตามหมอพืช สฎ_๑๗๑๒๒๘_0001.jpg
 • ติดตามหมอพืช สฎ_๑๗๑๒๒๘_0003.jpg
 • ติดตามหมอพืช สฎ_๑๗๑๒๒๘_0004.jpg
 • ติดตามหมอพืช สฎ_๑๗๑๒๒๘_0007.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/12/2017