นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผลการดำเนินงานใช้สารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC ฉีดเข้าต้นมะพร้าวที่สูงมากกว่า 12 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 73.5 คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 

จากนั้นลงพื้นอำเภอทับสะแก และอำเภอเมือง เพื่อสุ่มติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ จำนวน 6 แปลง พบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือที่กรมฯ กำหนด พร้อมกำชับและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และคู่มือที่กรมฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้มีการประชุมหารือกับผู้นำส่วนท้องถิ่น จนท. ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหา และแนะนำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ผลการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับ งปม. ของภาครัฐ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

  • ตามหนอนหัวดำประจวบ_๑๗๑๒๑๕_0001.jpg
  • ตามหนอนหัวดำประจวบ_๑๗๑๒๑๕_0005.jpg
  • ตามหนอนหัวดำประจวบ_๑๗๑๒๑๕_0008.jpg
  • ตามหนอนหัวดำประจวบ_๑๗๑๒๑๕_0012.jpg
  • ตามหนอนหัวดำประจวบ_๑๗๑๒๑๕_0013.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2017