นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมข้าราชการหลักสูตร

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 78 คน ประกอบด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นักวิชาการเผยแพร่ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 โดยท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ข้อคิดและแนวทางการดำเนินการแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ดังนี้
1. ให้ปฏิบัติตนดังเช่นเพลงจำขึ้นใจ ร้องด้วยหัวใจ ให้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของเพลง
2. ข้าราชการมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูต่อประเทศชาติ รักและช่วยเหลือกันในทางที่ดี
3. รู้จักหาความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพี่ ในอนาคตเมื่อเราเป็นพี่จะได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่รุ่นน้องต่อไป

ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 • DSC_8052.jpg
 • DSC_8065.jpg
 • DSC_8071.jpg
 • DSC_8057.jpg
 • DSC_8067.jpg
 • DSC_8098.jpg
 • DSC_8118.jpg
 • DSC_7875.JPG
 • DSC_8073.JPG
 • DSC_8074.JPG
 • DSC_7881.JPG
 • DSC_7882.JPG
 • DSC_8069.JPG
 • DSC_7863.JPG
 • DSC_7921.JPG
 • DSC_7929.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 12/03/2018