ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

09.30น. ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมให้กับ Young Smart Farmer จังหวัดขอนแก่นที่เข้ารับการอบรม ณ อาคารเรียนรู้การเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 
11.00น. เดินทางไปเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศพก.บ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
13.30น. เยี่ยมชม กลุ่มปลูกผักปลอดภัยแปลงใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น และชมโรงคัดแยกกิ่งกะเพรา พร้อมแนะแนวทางการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างความยั่งยืน
15.00น. เป็นประธานเปิด เปิดการอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศพก. ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
16.30น. เดินทางไปยัง โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นประธานเปิดงานเวทียกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณและคำแนะนำแก้เกษตรกรผู้เข้าร่วมงานกว่า 240 คน

 • DSC_2079.JPG
 • DSC_2083.JPG
 • DSC_2116.JPG
 • DSC_2141.JPG
 • DSC_2170.JPG
 • DSC_2194.JPG
 • DSC_2192.JPG
 • DSC_2228.JPG
 • DSC_2237.JPG
 • DSC_2256.JPG
 • DSC_2308.JPG
 • DSC_2328.JPG
 • DSC_2332.JPG
 • DSC_2345.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/07/2018