เกษตรฯ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในงาน Field Day ปี 2563 จังหวัดพะเยา

เกษตรฯ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในงาน Field Day ปี 2563 จังหวัดพะเยา

ธรรมนัส เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ จังหวัดพะเยา มั่นใจเทคโนโลยีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ พร้อมขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หวังให้เกษตรกรเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ อันประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ โดยองค์ความรู้ในศูนย์เรียนรู้ๆ จะผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีจากหน่วยงานรัฐกับภูมิปัญญาของเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ขึ้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ่ายทอดให้ไปประยุกต์ใช้จริง จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 2 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร

ด้านนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของอำเภอปง โดยมีเกษตรกรที่เพาะปลูกตลอดทั้งปีรวม จำนวน 5,123 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 64,446 ไร่ แบ่งออกเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จำนวน 1,891 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 8,412 ไร่ ดังนั้นงานวัน Field Day ในครั้งนี้ จึงได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาถ่ายทอดให้เกษตรกรได้เรียนรู้ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 1.สถานีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการปรับปรุงบำรุงดินก่อนการเพาะปลูก การผลิตปุ๋ยหมัก สูตร พด. และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี รวมถึงลดการใช้เมล็ดพันธุ์เพาะปลูก 2.สถานีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยใช้เครื่องจักรกลเพื่อลดต้นทุนการผลิต จากการใช้แรงงาน ตั้งแต่กระบวนการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว 3.สถานีการบริหารจัดการศัตรูพืช โดยพัฒนาเกษตรกรให้พัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยอาศัยหลักการป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามระบบ การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) 4.สถานีพัฒนาเกษตรกรสู่อาชีพทางเลือก โดยยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รวมทั้งผู้ที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการผลิตสัตว์ และประมงเศรษฐกิจ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรสร้างรายได้ในช่วงพักการเพาะปลูกพืชหลัก

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการความรู้และบริการด้านการเกษตร ได้แก่ นิทรรศการ ศพก. และเครือข่าย ศพก. อำเภอปง, นิทรรศการ Young Smart Farmer จังหวัดพะเยา, นิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี และหน่วยงานเอกชน โดยคาดหวังว่าเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมงานกว่า 1,000 คนในวันนี้จะสามารถการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา) ลดพื้นที่ทำนาปรังฤดูแล้งโดยเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ลดความเสียหายจากภัยแล้งในฤดูทำนาปรังได้

  • 81636377_863683577400171_3908174378252107776_o.jpg
  • 81638095_863682547400274_6396725382136987648_o.jpg
  • 81755750_863682277400301_2008142393383059456_o.jpg
  • 81980662_863682447400284_8837430214121226240_o.jpg
  • 82103012_863683034066892_7730358937098125312_o.jpg
  • 82488412_863682827400246_4409261383678427136_o.jpg
  • 82495069_863682010733661_737545686878257152_o.jpg
  • 82963236_863684850733377_1598774818289745920_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020