วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ กรณีศึกษาองค์การที่นำดิจิทัลมาประยุกต์ในงานภาครัฐ ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ กรณีศึกษาองค์การที่นำดิจิทัลมาประยุกต์ในงานภาครัฐ ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เพื่อนำเสนอการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาตามยุคสมัยโดยอาศัยเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการทำงาน

  • S__238657544.jpg
  • S__238657546.jpg
  • S__238657547.jpg
  • S__238657548.jpg
  • S__238657549.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019