นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้ากรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้ากรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกข้าว ถวายรายงานการจัดทำแปลงสาธิตการทำนาแบบโยนกล้าในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ซึ่งการทำนาแบบโยนกล้าสามารถลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ได้ดี โดยใช้พันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑ อายุการเก็บเกี่ยว ๑๐๔ -๑๒๖ วัน โดยเริ่มโยนกล้าวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เก็บเกี่ยววันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีการใช้สารชีวภัณฑ์และสมุนไพรในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช เก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนและผลผลิตที่ได้นำไปเป็นพันธุ์ข้าวเพื่อพระราชทานแก่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกลุ่มยุวเกษตรกร

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาสนับสนุนในด้านขององค์ความรู้โดยเป็นวิทยากรฝึกสอนการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและเชื้อราบิวเวอร์เรีย การวางแผนการผลิตพืช สนับสนุนสารสกัดสะเดาตลอดจนให้คำแนะนำและตรวจติดตามปัญหาการระบาดของศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทหารที่เข้าร่วมโครงการหากปลดประจำการไปแล้วจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพและสร้างเครือข่ายการทำเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครอบครัว พัฒนาขยายผลสู่ชุมชนทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทำให้เกิดความเข้มแข็งสู่ชุมชนอื่นต่อไป

  • 67818758_1273462812831678_8552043608830640128_n.jpg
  • 68527080_1273462742831685_8480940322166145024_n.jpg
  • 68712061_1273462859498340_8633260710253559808_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019