นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)

 (25 มิถุนายน 2561) นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ร่วมดำเนินโครงการในพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว 29 จังหวัด ทั้งในเรื่องข้อจำกัดและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นโครงการต่อไป เช่น การสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ การทำความสะอาดแปลง และการปล่อยแตนเบียนบราคอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน โดยในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกรมวิชาการเกษตร มาสรุปผลการใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สรุปผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีป้องกันกำจัดหนอนหัวดำและสถานการณ์อุตสาหกรรมมะพร้าว และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพสารเคมีและการฟื้นตัวของมะพร้าว ซึ่งจากการตรวจสอบผลผลิตมะพร้าวในพื้นที่โครงการที่ดำเนินการฉีดและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงยืนยันว่าไม่พบสารเคมีตกค้างในน้ำและเนื้อมะพร้าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวใช้มาตรการเชิงรุกในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง คือเกษตรกรควรหมั่นติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำ แมลงดำหนาม และด้วงแรด เพื่อดำเนินการป้องกันกำจัดได้ทันท่วงที และ หมั่นศึกษาเทคโนโลยีในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ได้แก่ การใช้ไบโอคอนโทรน การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) ซึ่งเป็นการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมควบคู่กับการใช้ศัตรูทางธรรมชาติและพันธุ์พืชที่ต้านโรค ประกอบกับการให้ดิน น้ำ และปุ๋ยอย่างเหมาะสม ก็จะทำให้ต้นพืชแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือถูกทำลายได้ง่าย

  • DSC_1525.jpg
  • DSC_1543.jpg
  • DSC_1539.jpg
  • DSC_1526.jpg
  • DSC_1562.jpg
  • DSC_1562.jpg
  • DSC_1600.jpg
  • DSC_1587.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 25/06/2018