นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช)

21 ธันวาคม 2560
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) โดยมีท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายอุทัย นพคุณวงศ์) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรพืช GAP ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคของกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาเป้าหมายการดำเนินงานในการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ 2561 และระบบฐานข้อมูล GAP Online ที่ห้องประชุมกรมฯ 4/1

 • IMG_3697.JPG
 • IMG_3701.JPG
 • IMG_3716.JPG
 • IMG_3699.JPG
 • IMG_3714.JPG
 • IMG_3720.JPG
 • IMG_3722.JPG
 • IMG_3723.JPG
 • IMG_3725.JPG
 • IMG_3726.JPG
 • IMG_3727.JPG
 • IMG_3728.JPG
 • IMG_3729.JPG
 • IMG_3736.JPG
 • IMG_3739.JPG
 • IMG_3740.JPG
 • IMG_3743.JPG
 • IMG_3745.JPG
 • IMG_3747.JPG
 • IMG_3748.JPG
 • IMG_3750.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/01/2018