\" นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ \" ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

" นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ " ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดดูแลพื้นที่ตามขั้นตอน ซึ่งวันนี้ต้องการจะรับฟังการแก้ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานในช่วงที่ผ่านมา พร้อมขอทราบแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อจะมาช่วยกันระดมสติปัญญาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ครบทุกมิติ ซึ่งจะต้องแก้ปัญหานี้ให้คลี่คลายลงได้ภายใน 7 วันข้างหน้า ทั้งในทุกมิติที่จะต้องได้รับการแก้ปัญหา ซึ่งที่ผ่านมามีการทำงานโดยละเอียดอยู่แล้ว แต่วันนี้จำเป็นจะต้องลงในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว หากมีปัญหาอุปสรรคใดๆในการปฏิบัติงานรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุน และยืนยันว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่จะลงมาในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาได้ตามเป้าหมาย โดยในครั้งนี้มีผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร นาง นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร และนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จะเร่งดำเนินงานตามข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรฯโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอแผนงานและอำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช หรือ วัชพืช หรือ เศษวัสดุการเกษตรประจำจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นชุดปฎิบัติการประจำพื้นที่เพื่อปฎิบัติการออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้ง แจ้งเหตุการเผา และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอโดยมีเครือข่ายเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเป็นหน่วยเฝ้าระวังป้องกันและปลุกจิตสำนึกในการไม่เผาเศษซากพืชฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรภายในแต่ละอำเภอ และให้ชุดปฎิบัติการดังกล่าวอยู่ในอำนวยการของนายอำเภอเพื่อความเอกภาพด้วย ทั้งนี้ให้หน่วยงาน กษ. ที่มีสำนักงานในจังหวัดนั้น ๆ ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฎิบัติการเป็นชุดปฎิบัติการประจำพื้นที่ร่วมกับสำนักเกษตรอำเภอด้วย เช่น ชลประทาน พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ ฯลฯ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดประสานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดต่อไป

ด้านนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันในแต่ละพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอำเภอที่เกิดการเผาซ้ำซาก ซึ่งในขณะนี้ทุกภาคส่วนได้เพิ่มกำลังผสมออกลาดตระเวน ภายใต้ชื่อ"ยุทธการสยบไฟป่า"เพื่อป้องกันปราบปรามการลอบเผาป่าและจับกุมผู้กระทำผิดอบ่างเข้มงวด และได้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดให้มีที่พักผ่อนปลอดมลพิษ (safety zone) ตามสถานที่ต่างๆเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยทางเดินหายใจ เด็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งนำร่องไปแล้วที่อาคาร SME ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และที่อำเภอแม่แจ่ม โดยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการขยายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดกว่า121 แห่งต่อไป

  • 56323695_1183274311850529_2761043108035559424_n.jpg
  • 56384963_1183274325183861_7812533283652108288_n.jpg
  • 56459503_1183274435183850_8592720286313349120_n.jpg
  • 56544670_1183274361850524_3503746341966708736_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019