กสก. ลงพื้นที่ อ. ชนแดน ขับเคลื่อนระบบเกษตร 4.0 ภายใต้โครงการ Precision Farming แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน

กสก. ลงพื้นที่ อ. ชนแดน ขับเคลื่อนระบบเกษตร 4.0 ภายใต้โครงการ Precision Farming แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG International GmbH) ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรกับเกษตรกร ณ ตำบลซับพุทรา อ.ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 

นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ. ชนแดน เพื่อเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และพูดคุยเรื่องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วย

สำหรับโครงการ Precision Farming นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การแจ้งปลูกในวันที่เหมาะสม การใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องจักรกล รวมถึงระบบการพยากรณ์อากาศ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

   

   

   

   

   

   

   

 

Update Date : บันทึกเมื่อ : 03/04/2018