นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชม I love flower farm พร้อมพูดคุยกับ น.ส.ณวิสาร์ มูลทา เกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมทั้งหลักการตลาดนำการผลิต ที่สอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งให้คำแนะนำในการเข้าร่วมแปลงใหญ่ รวมถึงพัฒนาและต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ชู I love flower farm ต้นแบบแปลงส่งเสริมการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าแบบครบวงจร

********
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชม I love flower farm พร้อมพูดคุยกับ น.ส.ณวิสาร์ มูลทา เกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมทั้งหลักการตลาดนำการผลิต ที่สอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งให้คำแนะนำในการเข้าร่วมแปลงใหญ่ รวมถึงพัฒนาและต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้พูดถึงแนวคิดในการบริหารจัดการ ต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้ตลาดนำการผลิต ผ่านการรวมกลุ่ม วางแผน จัดการอย่างเป็นระบบ
I Love flower farm ตั้งอยู่บ้านป่าไผ่ ต.เหมืองแก้ว เป็นแปลงปลูกไม้ดอกของครอบครัว หลังจากเรียนจบ ได้มาสานต่อกิจการเกษตรของครอบครัว โดยเริ่มจากเป็นผู้รวบรวมผลผลิตไม้ดอกจากเกษตรกรในชุมชน ส่งขายตลาดในและนอกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อโดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า บริษัท ออแกไนซ์ ที่เป็นลูกค้าหลักทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรได้ขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม
การเป็นคนรุ่นใหม่ทำธุรกิจ Start-Up มีประสบการณ์ด้านการตลาดแล้ว ได้วางแผนให้เกษตรกรปลูกไม้ดอก ตามความต้องการของตลาดในรอบปี ทั้งชนิดและปริมาณตามระบบตลาดนำการผลิต ทำให้ไม่มีสินค้าล้นตลาด และราคาผลผลิตมีเสถียรภาพ มีเครือข่ายที่หลากหลาย รวมทั้งใช้สื่อ social network ในการทำธุรกิจ และต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งมีกิจกรรม work shop โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ทั้งการทำขนมพื้นบ้าน น้ำสมุนไพร ต่างๆ บริการแก่นักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ชุมชน จะร่วมมือกับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเมืองแก้ว จัดงาน “วันดอกไม้บานและผลผลิตการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว” เป็นงานประจำปี ให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนมากยิ่งขึ้น

  • 72221393_822943658140830_115532537203261440_o.jpg
  • 73030533_822943334807529_8710877967657467904_o.jpg
  • 74348166_822943138140882_6489033639601373184_o.jpg
  • 75540140_822942748140921_5323091168542588928_o.jpg
  • 76722752_822942934807569_3637741642200383488_o.jpg
  • 76900185_822942838140912_5139865222290341888_o.jpg
  • 78221374_822943481474181_5725203830908387328_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019