การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

9 พฤศจิกายน 2560
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่จากกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมกรมฯ 4/1 เพื่อรับทราบร่างตัวชี้วัดภารกิจหลักของ กษ. และกรมฯ พิจารณาแผนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  • 306357.jpg
  • 306358.jpg
  • 306359.jpg
  • 306360.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 10/11/2017