นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติราชการจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม

3 เมษายน 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติราชการจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม
เวลา 09.00 น. มอบนโยบายการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
เวลา 10.30 น. ติดตามงานโครงการส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เวลา 13.00 น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ในสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

  • สกลนคร 3 เม.ย. 61_๑๘๐๔๐๓_0005.jpg
  • สกลนคร 3 เม.ย. 61_๑๘๐๔๐๓_0010.jpg
  • สกลนคร 3 เม.ย. 61_๑๘๐๔๐๓_0012.jpg
  • สกลนคร 3 เม.ย. 61_๑๘๐๔๐๓_0018.jpg
  • สกลนคร 3 เม.ย. 61_๑๘๐๔๐๓_0031.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/04/2018