นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการคัดเลือก ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมกันคัดเลือก ต้นแบบวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm) 6 ภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้

ประชุมคัดเลือก 6 แปลงต้นแบบ วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการคัดเลือก ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมกันคัดเลือก ต้นแบบวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm) 6 ภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้ และเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ คือ การเพิ่มบทบาททั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับรายได้เกษตร ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยเบื้องต้นสามารถสรุป ได้ 6 แปลง แบ่งตามภูมิภาคดังนี้ ภาคกลาง กรมปศุสัตว์ เสนอ สหกรณ์โคนมไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท สินค้า โคนม กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอ จ.สุพรรณบุรี สินค้าอ้อยโรงงาน ภาคเหนือ กรมส่งเสริมการเกษตร จ.ลำปาง สินค้า สับปะรด ภาคอีสาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สินค้า ผักผสมผสาน ผักปลอดภัย กรมส่งเสริมการเกษตร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ สินค้า พืชอาหารสัตว์ ภาคตะวันออก อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา สินค้ามันปะหลัง ภาคใต้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี สินค้า กล้วย ผัก การยางแห่งประเทศไทย เสนอ สหกรณ์หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์นิคมพนม จำกัด อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี สินค้าปาล์มน้ำมัน ภาคใต้ชายแดน การยางแห่งประเทศไทย สหกรณ์ กรป.กลาง อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี สินค้า ยางพารา ทั้งนี้ทุกกรมที่เสนอ จะต้องเพิ่มเติมข้อมูลทั้ง พื้นที่ ศักยภาพพื้นที่ เกษตรกร ประเด็นที่พัฒนา เพื่อที่จะได้สรุปเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบต่อไป

  • 54432665_1173485716162722_1402631345577918464_n.jpg
  • 54518674_1173485799496047_4203091936879312896_n.jpg
  • 55760028_1173486112829349_486460962451226624_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019